ĮSTATAI

 

LIETUVOS PSICHOTERAPIJOS ASOCIACIJOS ĮSTATAI

1 skirsnis. BENDROJI DALIS
(priimti steigėjų susirinkime 2014.06.09)
(Įregistruoti 2014.07.11)

1.1. Lietuvos psichoterapijos asociacija (toliau vadinama LPtA arba Asociacija) – savo pavadinimą turinti savanoriška visuomeninė psichoterapeutus atstovaujančių organizacijų asociacija.
1.2. LPtA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei savo veiklą grindžia šiais įstatais.
1.3. LPtA yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos bankuose.
1.4. Pagrindinis LPtA veiklos uždavinys yra užtikrinti psichoterapeutų savivaldą ir pichoterapeutų interesų atstovavimą valstybinėse institucijose bei tarptautinėse organizacijose.
1.5. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos psichoterapijos asociacija.
1.6. LPtA veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.7. Asociacija steigiama neribotam laikotarpiui.
1.8. Asociacija turi teisę bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių organizacijomis, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei įstatymams ir bei tapti jų tikruoju ar asocijuotu nariu.

2 skirsnis. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindinis LPtA tikslas – vienyti įvairių teorinių krypčių profesines psichoterapeutų organizacijas, sutelkiant jų pastangas kryptingai veiklai vykdyti.
2.2. Asociacijos veiklos tikslai:
2.2.1. vienyti psichoterapeutų profesines organizacijas bei vykdyti psichoterapeutų veiklos bei ginti psichoterapeutų profesinius interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;
2.2.3. nustatyti minimalius profesinės kvalifikacijos reikalavimus, minimalius profesinės veiklos reikalavimus, privalomus profesinės etikos standartus;
2.2.4. derinti Asociacijos narių vykdomų profesinio mokymo programų reikalavimus ir atlikti psichoterapijos mokymo programų akreditaciją;
2.2.5. dalyvauti rengiant ir priimant psichoterapeutų profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
2.2.6. įtvirtinti psichoterapijos kaip nepriklausomos profesijos statusą;
2.2.7. palaikyti psichoterapeutų profesinį prestižą, rūpintis psichoterapinių paslaugų kokybe;
2.2.8. skatinti, vykdyti mokslinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose;
2.2.9. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis profesinėmis psichoterapeutų ir psichoterapijai artimų sričių organizacijomis;
2.3. Siekdama šių tikslų LPtA:
2.3.1. dalyvauja psichoterapijos studijų programų akreditavime bei specialistų kvalifikacijos ir kompetencijos vertinime;
2.3.2. kuria psichoterapeutų atestacijos, profesinės priežiūros, profesinės kvalifikacijos kėlimo ir psichoterapijos studijų programų akreditacijos standartus;
2.3.3. organizuoja ir dalyvauja įvairiuose psichoterapijos mokslui, praktikai ir studijoms aktualiose konferencijose ir kituose renginiuose;
2.3.4. remia savo narius ar jų grupes, įgyvendinančius asociacijos tikslus;
2.3.5. bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonėmis bei kitomis institucijomis šviečiant visuomenę aktualiais psichikos sveikatos politikos klausimais;
2.3.6. vykdo ir kitus su aukščiau išvardintais tikslais susijusius veiklas;
2.3.7. teikia bei gauna paramą.
2.4. LPtA turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.5. LPtA įgyvendindama savo tikslus turi teisę:
2.4.1. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiek tai yra būtina Asociacijos tikslams įgyvendinti;
2.4.2. atidaryti Asociacijos vardu sąskaitas banke teisės aktų nustatyta tvarka;
2.4.3. teikti neatlygintiną paramą Asociacijos visuotinio narių susirinkimo numatytiems projektams remti;
2.4.4. gauti paramą bei kitų lėšų ar kitokio turto; turėti paramos gavėjo statusą;
2.4.5. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
2.4.6. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
2.4.7. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją, apie savo veiklą bei leisti leidinius;
2.4.8. jungtis į visuomeninių organizacijų, kurių tikslai suderinami su LPtA tikslais, sąjungas (konfederacijas), skėtines organizacijas ir išstoti iš jų;
2.4.9. stoti į tarptautines organizacijas;
2.4.10. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms bei mokėti mokesčius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
2.6. Asociacija gali turėti ir įgyti kitas civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams ir uždaviniams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose.

3 skirsnis. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijoje yra nariai, turintys visas Asociacijos nario teises ir pareigas bei teisę balsuoti visuotiniame narių susirinkime.
3.2. Asociacijos nariai turi teisę:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.2.2. būti renkamais į Asociacijos valdymo organus;
3.2.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.2.4. teikti pasiūlymus ir pageidavimus, atvirai pareikšti ir ginti savo nuomonę dėl Asociacijos veiklos;
3.2.5. susipažinti su bet kurios kitos LPtA sudarančios organizacijos tikrųjų narių sąrašu;
3.2.6. remti Asociaciją turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
3.2.7. dalyvauti visuose Asociacijos organizuojamuose renginiuose bei mokėti mažesnį dalyvavimo mokestį;
3.2.8. parašius prašymą bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.2.9. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.3. Asociacijos nariai privalo:
3.3.1. laikytis Asociacijos Įstatų;
3.3.2. laikytis LPtA visuotinio narių susirinkimo sprendimų;
3.3.3. sumokėti stojamąjį įnašą bei laiku mokėti nario mokestį. LPtA mokestis mokamas iki kalendorinių metų balandžio 1d.;
3.3.4. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose ir valdymo organuose į kuriuos yra išrinkti;
3.3.5. nevykdyti Asociacijos veiklos tikslams prieštaraujančios veiklos.
3.4. Nariai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Asociacijai, išskyrus nario mokestį, kurio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas.

4 skirsnis. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
4.2. Stojamieji įnašai ir narių mokesčiai yra privalomi visiems Asociacijos nariams.

5 skirsnis. NARYSTĖS ASOCIACIJOJE TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Asociacijos nariais gali tapti įvairių teorinių krypčių psichoterapeutus atstovaujančios organizacijos, kurios sutinka su pagrindinėmis Asociacijos Steigimo sutartyje ir šiuose Įstatuose tvirtintomis nuostatomis:
5.1.1. LPtA vienija profesines psichoterapeutų draugijas ar asociacijas, veikiančias pagal Asociacijų įstatymą.
5.1.2. LPtA steigėjai ir naujai stojantys nariai pritaria Europos psichoterapijos asociacijos paskelbtai Strasbūro Deklaracijai (1990 m.), kuri teigia, jog psichoterapija yra nepriklausoma mokslinė disciplina ir atskira profesija, kuriai įgyti keliami specialūs kvalifikaciniai reikalavimai.
5.1.3. Stojimo į LPtA dieną ne mažiau kaip 60 procentų stojančiosios organizacijos tikrųjų narių yra psichoterapeutai arba stojanti organizacija įsipareigoja per 5-erius metus nuo LPtA įregistravimo juridinių asmenų registre datos pasiekti, kad ne mažiau 60 proc. stojančiosios organizacijos tikrųjų narių sudarytų psichoterapeutai.
5.1.4. LPtA apibrėžia minimalius psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, kurie apima šiuos reikalavimus: podiplominių studijų pradžioje asmuo yra įgijęs universitetinį magistro laipsnį (arba pabaigęs vientisąsias studijas, prilyginamas magistro laipsniui); sėkmingai pabaigė bent 4 metų trukmės podiplomines psichoterapijos studijas, turinčias tokias sudėtines dalis: bent 400 val. teorijos ir metodologijos, 250 val. asmeninės psichoterapinės patirties (individualiai ar grupėje) bei atlikęs prižiūrimą psichoterapinę praktiką su 80 val. supervizijų.
5.1.5. Asociacijos steigėjai ar nauji nariai, kuriems bus pritaikytas 5 metų pereinamasis laikotarpis 60 procentų psichoterapeutų narystės kvotai pasiekti, sutinka, jog neįgyvendinusi
5.1.3. punkte apibrėžto reikalavimo, organizacija, pasibaigus 5 metų pereinamajam laikotarpiui, kitą dieną automatiškai netenka narystės Asociacijoje.
5.2. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
5.3. Asociacijos nariai priimami pagal raštišką jų prašymą, pateikus savo organizacijos įstatų kopiją, tikrųjų narių sąrašą bei jų profesinę kvalifikaciją/išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Pasirašytą įsipareigojimą pagal 5.1.5 punktą bei sumokėjus visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį nario ir metinį mokestį pagal 3.4.3. punktą. Naujų narių priėmimo klausimus svarsto visuotinis narių susirinkimas. Priėmimo klausimas sprendžiamas atviro balsavimo būdu, paprasta visų Asociacijos narių balsų dauguma. Priimtieji nariai įrašomi į Asociacijos narių sąrašą.
5.4. Organizacija laikoma Asociacijos nariu Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, priėmusio jį į narius, sprendimo priėmimo dieną.
5.5. Asociacijos narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, įspėjęs Asociaciją raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
Jeigu nario pareiškime išstojimo data nenurodyta, laikoma, jog išstojimo data yra minėto įspėjimo termino pasibaigimo diena.
5.6. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu:
5.6.1. sistemingai nesilaikė Asociacijos įstatuose nustatytų pareigų;
5.6.2. nesilaikė 3.3.1 punkto reikalavimų;
5.6.3. nesilaiko bent vieno iš 5.1. punkto reikalavimų;
5.6.4. nesumokėjo stojamojo įnašo ar nario mokesčio ilgiau kaip 60 dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos.;
5.6.5. sistemingai nedalyvauja visuotiniuose narių susirinkimuose bei darbo grupėse, į kurias buvo išrinktas (praleido tris susirinkimus iš eilės arba pusę ir daugiau per metus vykusių susirinkimų.
5.6.6. vykdė Asociacijos veiklos tikslams prieštaraujančią veiklą.
5.7. Pašalinimo iš Asociacijos diena laikoma visuotinio narių susirinkimo, pašalinusio narį iš Asociacijos, sprendimo priėmimo diena, jeigu visuotinis narių susirinkimas nenustatė vėlesnės datos. Atskirą narystės netekimo datą nustato Įstatų 5.1.5.
5.8. Iš Asociacijos išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėti įnašai ir kitos Asociacijos nuosavybėn patekusios lėšos negrąžinami.
5.9. Asociacijos narių sąrašą tvarko sekretorius. Sąrašas saugomas Asociacijos būstinėje.
5.10. Kiekvienam Asociacijos nariui visuotiniame narių susirinkime atstovauja ir balso teisę turi vienas organizacijos – narės darbuotojas, dalyvis ar valdymo organo narys, turintis savo organizacijos valdymo organų suteiktus įgaliojimus.

6 skirsnis. ASOCIACIJOS ORGANAI IR VALDYMAS

6.1. LPtA Asociacijos valdymo organai yra šie:
6.1.1. aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas;
6.1.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – pirmininkas.
Visuotinis narių susirinkimas
6.2. Visuotinis narių susirinkimas:
6.2.1. keičia, pildo ir tvirtina Asociacijos Įstatus; priima sprendimą keisti Asociacijos buveinę;
6.2.2. skiria ir atšaukia Pirmininką;
6.2.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
6.2.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
6.2.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.6. skiria ir atšaukia Asociacijos Revizijos komisiją arba įpareigoja atlikti neeilinį inansinį
išorinį auditą.
6.2.7. nustato LPtA tikslus ir pagrindinius uždavinius, nustato prioritetines veiklos kryptis ir tvirtina veiklos programas;
6.2.8. priima sprendimus dėl ilgalaikio, trumpalaikio ir kitokio turto įsigijimo Asociacijos vardu bei nustato Asociacijos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką;
6.2.9. inicijuoja komitetų, filialų, atstovybių, komisijų, darbo grupių kūrimą;
6.2.10. skiria iždininką bei 2 narių Revizijos komisiją;
6.2.11. priima sprendimus jungtis į kitas psichoterapeutus atstovaujančias organizacijas Lietuvoje ar užsienyje;
6.3. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
6.4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Be balso teisės visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti stebėtojai bei visų LPtA sudarančių profesinių organizacijų fiziniai nariai. Stebėtojai raštu gali pateikti siūlymus visuotinio narių susirinkimo dienotvarkei ar savo nuomonę svarstomu klausimu.
6.5. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne rečiau nei 4 kartus per 1 metus. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 Asociacijos narių, Pirmininkas arba Revizijos komisija.
6.6. Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas Pirmininko sprendimu. Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą Asociacijos nariai informuojami likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) dienų iki šio susirinkimo dienos raštu elektroninėmis priemonėmis.
6.7. Pranešimą apie šaukiamą Asociacijos visuotinį narių susirinkimą Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo, išsiunčia kiekvienam Asociacijos nariui elektroniniu būdu arba esant reikalui – registruotu laišku, ne vėliau 5 kaip likus 14 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos, nurodant šio susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę.
6.8. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Nariai turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime telekonferencijos būdu, pranešę apie tai LPtA pirmininkui ne vėliau kaip prieš tris dienas ir patys pasirūpindami tokio dalyvavimo techninėmis sąlygomis. Visuotinio narių susirinkimo prendimas, išskyrus šių įstatų 6.2.1. ir 6.2.5. punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Šių įstatų 6.3.1. ir 6.3.5. punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Visi sprendimai priimami
atviro balsavimo būdu.
6.9. Visuotiniame narių susirinkime surašomas protokolas, kurį pasirašo Pirmininkas ir susirinkimo sekretorius. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai registruojami pasirašytinai. Telekonferencijos būdu dalyvaujantis narys pateikia atskirą dalyvavimo liudijimą. Galutinį registravimo sąrašą pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
6.10. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau nei per 14 dienų, bet ne vėliau nei per 1 mėnesį šiuose Įstatuose nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek šiame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
6.11. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariai informuojami šių Įstatų 6.7. punkte nustatyta tvarka po 14 (keturiolikos) dienų nuo visuotinio narių susirinkimo, kuriame nebuvo kvorumo. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas ir nesilaikant 14 dienų termino, jei visi Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka.
Asociacijos pirmininkas
6.12. Pirmininką skiria ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Pirmininkas renkamas rotaciniu būdu, 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Pirmininkas išrenkamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Kandidatai įpareigoti pateikti savo gyvenimo aprašymą.
6.13. Pirmininko funkcijos:
6.13.1. atstovauti LPtA santykiuose su kitomis institucijomis ar trečiaisiais asmenimis;
6.13.2. sudaryti Asociacijos vardu sutartis;
6.13.3. šaukti visuotinius narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikti visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;
6.13.4. ne vėliau kaip iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame yra tvirtinama praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita, dienos pateikti metiniam visuotiniam narių susirinkimui arba atskiru jo reikalavimu Asociacijos veiklos ataskaitą;
6.13.5. pirmininkauti visuotiniame narių susirinkime;
6.13.6. užtikrinti visuotinio narių susirinkimo sprendimų vykdymą;
6.13.7. skelbti ar organizuoti viešos informacijos paskelbimą;
6.13.8. reikalui esant, skubiai gali šaukti neeilinį Asociacijos visuotinį narių susirinkimą;
6.13.9. kviesdamas neeilinį narių susirinkimą Asociacijos Pirmininkas išsiunčia kiekvienam Asociacijos nariui pranešimą elektroniniu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos, nurodant susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę;
6.13.10. Pirmininkui laikinai negalint vykdyti pareigų jį pavaduoja Pirmininko pavaduotojas, kurį iš Asociacijos narių skiria visuotinis narių susirinkimas.
6.13.11. Pirmininkas gali atsistatydinti, įspėjęs Asociaciją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
Revizijos komisija
6.14. LPtA finansinę veiklą kontroliuoja 2 asmenų Revizijos komisija, kurią 3 (trijų) metų laikotarpiui renka LPtA visuotinis narių susirinkimas. Juo gali būti fiziniai asmenys, turintys teisę teikti audito paslaugas.
6.15. Revizijos komisija:
6.15.1. tikrina LPtA Pirmininko parengtą metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
6.15.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Pirmininko pavedimu atlieka LPtA finansinius buhalterinius patikrinimus bei artimiausiame visuotiniame narių susirinkime praneša apie nustatytus pažeidimus;
6.15.3. pateikia LPtA finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
6.16. Asociacijos pirmininkas privalo pateikti Revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

7 skirsnis. ASOCIACIJOS TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

7.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
7.2. Asociacijos lėšas sudaro:
7.2.1. narių mokesčiai;
7.2.2. pajamos iš šiuose Įstatuose nustatytos veiklos,
7.2.3. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų nustatyta tvarka dovanotos (paaukotos) lėšos, savanoriški įnašai ir kitos lėšos, parama;
7.2.4. nevalstybinių ir valstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.2.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas bei skolintas kapitalas;
7.2.6. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties ir kitokios lėšos;
7.2.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
7.3. LPtA turtas ir lėšos naudojamos tik Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei veiklai, susijusiai su Asociacijos funkcijomis ir neprieštaraujančiai LR įstatymams.

8 skirsnis. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

8.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, visuotinio narių susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo ar Pirmininko sprendimai, narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal LR įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčai dėl nario teisės į informaciją sprendžiami geranoriškai vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, o nepavykus, teisės aktų nustatyta tvarka.
8.2. Įgyvendinant šių Įstatų 8.1. punktą, Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

9 skirsnis. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

9.1. Asociacijos filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama LPtA pirmininko sprendimu. LPtA filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
9.2. Asociacijos filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina LPtA pirmininkas.
9.3. Asociacijos filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami LPtA pirmininko sprendimu, remiantis LPtA pirmininko patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

10 skirsnis. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

10.1. Tais atvejais, kai Asociacijos pranešimai ir skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje arba skelbiami respublikinėje periodinėje spaudoje – laikraštyje „Lietuvos Rytas“. Kiti pranešimai ar skelbimai siunčiami kiekvienam nariui ar suinteresuotam asmeniui raštu elektroninėmis priemonėmis, reikalui esant – registruotu laišku. Pasikeitus adresams, Asociacijos nariai ar kiti suinteresuoti asmenys privalo apie tai informuoti Asociacijos Pirmininką registruotu laišku.
10.2. Už savalaikį viešos informacijos pateikimą atsako Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

11 skirsnis. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Jeigu kokie nors santykiai nėra sureguliuoti šių Įstatų, taikomos atitinkamus santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
11.2. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre datos.