Apie

Apie LPtA

Lietuvos Psichoterapijos Asociacija (toliau LPtA) – savo pavadinimą turinti savanoriška visuomeninė psichoterapeutus atstovaujančių organizacijų asociacija.

LPtA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, LR teisės aktais bei savo veiklą grindžia patvirtintais LPtA įstatais.

 

LPtA misija

Pagrindinis LPtA tikslas – vienyti įvairių teorinių krypčių profesines psichoterapeutų organizacijas, sutelkiant jų pastangas kryptingai veiklai vykdyti.

 

 

 

Pagrindiniai LPtA tikslai,

atspindintys pagrindines veiklos kryptis

 

1. vienyti psichoterapeutų profesines organizacijas bei vykdyti psichoterapeutų veiklos savivaldą;
2. atstovauti bei ginti psichoterapeutų profesinius interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;
3. nustatyti minimalius profesinės kvalifikacijos reikalavimus, minimalius profesinės veiklos reikalavimus, privalomus profesinės etikos standartus;
4. derinti Asociacijos narių vykdomų profesinio mokymo programų reikalavimus ir atlikti psichoterapijos mokymo programų akreditaciją;
5. dalyvauti rengiant ir priimant psichoterapeutų profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
6. įtvirtinti psichoterapijos kaip nepriklausomos profesijos statusą;
7. palaikyti psichoterapeutų profesinį prestižą, rūpintis psichoterapinių paslaugų kokybe;
8. skatinti, vykdyti mokslinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose;
9. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis profesinėmis psichoterapeutų ir psichoterapijai artimų sričių organizacijomis. 

 


 

Siekdama šių tikslų LPtA:

 

1. dalyvauja psichoterapijos studijų programų akreditavime bei specialistų kvalifikacijos ir kompetencijos vertinime;
2. kuria psichoterapeutų atestacijos, profesinės priežiūros, profesinės kvalifikacijos kėlimo ir psichoterapijos studijų programų akreditacijos standartus;
3. organizuoja ir dalyvauja įvairiuose psichoterapijos mokslui, praktikai ir studijoms aktualiose konferencijose ir kituose renginiuose;
4. remia savo narius ar jų grupes, įgyvendinančius asociacijos tikslus;
5. bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonėmis bei kitomis institucijomis šviečiant visuomenę aktualiais psichikos sveikatos politikos klausimais;
6. vykdo ir kitus su aukščiau išvardintais tikslais susijusius veiklas;
7. teikia bei gauna paramą.